GIS II ZASTOSOWANIE TECHNIK FOTOGRAMETRYCZNYCH NISKIEGO PUŁAPU I PRZETWARZANIE DANYCH

PROGRAM SZKOLENIA PIĘCIODNIOWEGO

DZIEŃ I
część teoretyczna (ok. 6h)
– wstęp do fotogrametrii – pojęcia; założenia teoretyczne
– dane wejściowe, pośrednie i wyjściowe w procesie fotogrametrycznym
– projekt nalotu fotogrametrycznego a stosowana platforma BSL – wymagania techniczne
– podstawy teoretyczne fotogrametrii niskiego pułapu
– etapy przygotowania misji fotogrametrycznej

DZIEŃ II
część teoretyczna i praktyczna (ok. 6h)
– zaprojektowanie podziału obszaru nalotu na sekcje wraz z odpowiednimi strefami buforowymi
– zaplanowanie trasy nalotu w oparciu o pożądany rozmiar piksela terenowego z uwzględnieniem typu posiadanej kamery i rzeźby terenu
– zasady wykonywania lotów
– zaplanowanie rozmieszczenia i stabilizacja osnowy fotogrametrycznej
– pomiar osnowy fotogrametrycznej
– sprawdzenie i przygotowanie maszyny do lotu
– planowanie lotu bezzałogowego statku powietrznego
– start i wykonanie misji – nadzór nad poprawnością wykonania z punktu widzenia jakości materiału fotogrametrycznego

DZIEŃ III
część praktyczna (ok. 6h)
– przygotowanie danych inicjalnych do przetworzenia oraz nadanie georeferencji dla pozyskanych danych
– proces mozaikowania zdjęć na przykładzie APS Menci Software
– walidacja uzyskanych wyników
– wykonanie numerycznego modelu pokrycia terenu i numerycznego modelu terenu
– wykonanie ortofotomapy

DZIEŃ IV
część praktyczna (ok. 6h)
– przegląd podstawowych narzędzi GIS w oprogramowaniu QGIS
– praca z ortofotomapą (wyświetlanie, zmiana kontrastu, transformacja pomiędzy układami)
– pomiary 2D na ortofotomapie
– fotointerpretacja zdjęć lotniczych

 

DZIEŃ V
część praktyczna (ok. 6h)
– praca z chmurą punktów (ekstrakcja danych)
– przetwarzanie danych wysokościowych (przekroje poprzeczne, mapy spadków, zacienienia)
– modelowanie obiektów 3D
– rozwinięcie tematów z poprzednich dni
– powtórka materiału
– test sprawdzający

Cena: 3000 PLN (cena netto)
w cenę szkolenia wliczony jest lunch

Informacje dodatkowe:
w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby

YOUTUBE