POMIARY OBJĘTOŚCIOWE NA MATERIALE FOTOGRAMETRYCZNYM

PROGRAM SZKOLENIA TRZYDNIOWEGO

DZIEŃ I
część teoretyczna i praktyczna (ok. 6h)
– wstęp do fotogrametrii – pojęcia; założenia teoretyczne
– dane wejściowe, pośrednie i wyjściowe w procesie fotogrametrycznym
– przygotowanie danych inicjalnych do przetworzenia oraz nadanie georeferencji dla pozyskanych danych

DZIEŃ II
część praktyczna (ok. 6h)
– proces mozaikowania zdjęć na przykładzie APS Menci Software
– walidacja uzyskanych wyników
– wykonanie numerycznego modelu pokrycia terenu i numerycznego modelu terenu
– wykonanie ortofotomapy

DZIEŃ III
część praktyczna (ok. 6h)
praca z oprogramowaniem Terrain Tools Menci Software
– przetwarzanie danych wysokościowych
– modelowanie obiektów 3D
– tworzenie poprzecznych profili terenu
– obliczenia wolumenowe na przykładzie hałd oraz niecek
– powtórka materiału
– test sprawdzający

 

Cena: 1900 PLN (cena netto)
w cenę szkolenia wliczony jest lunch

Informacje dodatkowe:
w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby

YOUTUBE